گنجیشکک اشی مشی

ملکوت خدا نزدیک است!

ولادت عیسی مسیح چنین بود:  

 که چون مادرش مریم بیوسف نامزد شده بود قبل از اینکه به هم آیند او را از ازروح القدس حامله یافتند.شوهرش یوسف چونکه مردصالح بود ونخواست او راعبرت نمایید.پس ارداه نمود اورابه تنهانی رها کند .اما چون او در این چیزها تفکر می کرد ناگاه فرشته خدا وند در خواب به او ظاهر شد گفت ای یوسف پسر داوود از گرفتن زن خویش مریم مترس زیرا آنچه در وی قرار گرفته است از روح القدس است. 

واوپسری خواهدزائید نام او را عیسی خواهی نهاد زیرا که او امت خویش را از گناهانشان خواهد رهانید.واین همه برای این واقعه شد تا کلامی که خداوند برزبان نبی گفته بود تمام کرد.که اینکه باکره آبستن شده پسری خواهد زائید ونام اورا عمانوئیل خواهند خواند که تفسیرش این است خدا با مااست. چون یوسف از خواب بیدار شد چنانکه فرشته خدا بدو امر کرده بود بعمل آورد وزن خویشرا گرفت .وتا پسر نخستین خود را نه زائیداورانشناخت واورا عیسی نام نهاد. 

                                                                                               انجیل متی( باب اول)  

 

 

تاریخ ارسال: چهارشنبه 4 دی‌ماه سال 1387 ساعت 03:52 ق.ظ | نویسنده: گن جیش کک | چاپ مطلب 15 نظر

شوو یلدا

 

  

سه سالگی خانه پدری حیاطی که گل های کاغذی زیادی داشت.

 

                        

                                                          

 

                                       

تاریخ ارسال: یکشنبه 1 دی‌ماه سال 1387 ساعت 04:54 ب.ظ | نویسنده: گن جیش کک | چاپ مطلب 15 نظر