گنجیشکک اشی مشی

روز نام گذاری هرمزگان

  • شاپور ذوالاکتفاف را خیلی ها می شناسند .چرا که این شاه ساسانی علاقه زیادی  به پیکر تراشی وثبت ظاهر والبته شانه هایش در تاریخ داشته ! که آثار حجاری از چهره او در مسیر جاده ابریشم بیش از تمام شاهان ایران است. 
  • اما چرا لقب شاپور دوم ؛ذوالاکتفاف است؟ درست است  که شانه های پهنی دارد توی تصویرش ودر طاق بستان وقتی در مقام پادشاهی ایستاده است!و ۷۰سال حکومت او سرشار از قدرت وپیروزی  بر دشمنان بود!  
  • اما لقب ذوالاکتفاف او به آنجای برمی گردد که عربهای بحرین وعربستان هجوم  آوردند به سرزمین خلیج فارس عربهای وحشی و غارتگر که هرمز دوم پدر او هم  در جنگ با آنها کشته شده بود وشاپور که پیش از تولد شاه می شود از خردسالی عربها ی را که از خلع قدرت در منطقه سو استفاده های وحشیانه ی کرده بودند را به خاطر داشت.این بود که اولین عملیات شاه جوان آماده  کردن کشتی ها ی نظامی در خلیج فارس وشکست اعراب وتبعید آنها به مکران وکرمان می شود.  
  • ولقب ذوالاکتفاف هم همین عربها به او داداند( به معنی سوراخ کننده شانه ها!)نقل است از حمزه اصفهانی وکرستین سن ایران شناس دانمارکی که شاپور سزایی غارتگرهای اعراب را با سوراخ کردن شانه هایشان می داده!  
  • تبعید اعراب در ۱۸آوریل سال ۳۳۱میلادی توسط شاپور دوم ساسانی صورت گرفته است!یعنی دقیقا مصادف با همچین روزی  
  • فرضیه شخصی من : شاید نام هرمزگان را شاپور به یادگار از پدرش بعد از بازپس گیری منطقه از اعراب براین منطقه گذاشته باشد !
  • واگر همین طور باشد؛پس امروز روز نام گذاری هرمز گان بر این منطقه است!
تاریخ ارسال: یکشنبه 29 فروردین‌ماه سال 1389 ساعت 03:35 ب.ظ | نویسنده: گن جیش کک | چاپ مطلب 8 نظر